Login

Account

Contact

055 38 69 90

Contact

0478 562 32 29

[vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1487365316112{margin-top: 75px !important;padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

ALGEMENE VOORWAARDEN
G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba

[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1487365252231{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Artikel 1 | Algemeen

[/vc_column_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1410358939666{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1443415970531{padding-right: 5% !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_column_text]1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.


2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba uitdrukkelijk van de hand gewezen.


3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.


4. G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1410359869569{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 65px !important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1487365260609{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Artikel 2 | Offertes

[/vc_column_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1410358939666{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1443415995655{padding-right: 5% !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_column_text]1. Vepa Bins Belgium is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1410359869569{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 65px !important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1487365260609{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Artikel 3 | Overeenkomst

[/vc_column_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1410358939666{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1443415995655{padding-right: 5% !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_column_text]1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.


2. G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.


3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1410359869569{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 65px !important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1487365260609{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Artikel 4 | Levertijd

[/vc_column_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1410358939666{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1443415995655{padding-right: 5% !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_column_text]1. Alle door G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.


2. Overschrijding van de door G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.


3. In geval G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.


4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1410359869569{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 65px !important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1487365260609{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Artikel 5 | Wijziging van de overeenkomst

[/vc_column_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1410358939666{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1443415995655{padding-right: 5% !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_column_text]1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.


2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.


3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.


4. In afwijking van lid 3 zal G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba kunnen worden toegerekend.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1410359869569{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 65px !important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1487365260609{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Artikel 6 | Opzegging / Ontbinding

[/vc_column_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1410358939666{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1443415995655{padding-right: 5% !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_column_text]1. In geval van tussentijdse opzegging heeft G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.


2. De vorderingen van G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba ter kennis gekomen omstandigheden G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.


3. In de hierboven genoemde gevallen is G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba schadevergoeding te vorderen.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1410359869569{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 65px !important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1487365260609{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Artikel 7 | Afkoelingsperiode

[/vc_column_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1410358939666{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1443415995655{padding-right: 5% !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_column_text]1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.


2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba te melden. De klant dient het product – na overleg met G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba – te sturen naar een door G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.


3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba of de leverancier van het product) is beschadigd.


5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1410359869569{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 65px !important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1487365260609{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Artikel 8 | Uitvoering

[/vc_column_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1410358939666{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1443415995655{padding-right: 5% !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_column_text]1. G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1410359869569{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 65px !important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1487365260609{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Artikel 9 | Vergoeding

[/vc_column_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1410358939666{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1443415995655{padding-right: 5% !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_column_text]1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.


2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis – en verblijfskosten.


3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1410359869569{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 65px !important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1487365260609{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Artikel 10 | Betaling

[/vc_column_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1410358939666{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1443415995655{padding-right: 5% !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_column_text]1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.


2. Als de Afnemer een factuur van G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1410359869569{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 65px !important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1487365260609{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Artikel 11 | Garantie

[/vc_column_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1410358939666{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1443415995655{padding-right: 5% !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_column_text]1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1410359869569{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 65px !important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1487365260609{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Artikel 12 | Eigendomsvoorbehoud

[/vc_column_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1410358939666{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1443415995655{padding-right: 5% !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_column_text]1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.


2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba heeft voldaan.


3. Ingeval G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1410359869569{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 65px !important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1487365260609{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Artikel 13 | Overmacht

[/vc_column_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1410358939666{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1443415995655{padding-right: 5% !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_column_text]1. Indien G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.


2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1410359869569{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 65px !important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1487365260609{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Artikel 14 | Gebreken / Klachttermijn

[/vc_column_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1410358939666{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1443415995655{padding-right: 5% !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_column_text]1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba.


2. Indien een klacht gegrond is zal G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1410359869569{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 65px !important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1487365260609{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Artikel 15 | Toepasselijk recht

[/vc_column_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1410358939666{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1443415995655{padding-right: 5% !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_column_text]1. Op elke overeenkomst tussen G-Plus bvba – Part of Vepa Bins Belgium bvba en de Afnemer is het Belgische recht van toepassing.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1410359869569{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 65px !important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row]

Scroll to Top